Haber

              Xinjiang'?n ??Ö ülkeleriyle ticareti artt?

              09.09.2019

              Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Shanghai ??birli?i Örgütü'ne (??Ö) üye ülkelerle gerçekle?tirdi?i ithalat ve ihracat, 2019 y?l?n?n ilk yar?s?nda geçen y?l?n ayn? dönemine göre yüzde 7,6 artarak 107,93 milyar yuana ula?t?. Bölgenin söz konusu ülkelere ihracat? yüzde 4,3 artarak 65 milyar 410 milyon yuana, ithalat? ise yüzde 13 yükselerek 42 milyar 520 milyon yuana ç?kt?.

              Urumçi Gümrü?ü taraf?ndan verilen bilgilere göre, Xinjiang'daki s?n?r kap?lar?ndan ??Ö ülkeleriyle yap?lan genel ticarette mart ay?ndan bu yana art arda dört ayd?r art?? görüldü. ?ki taraf aras?nda gerçekle?tirilen genel ticaret hacmi, toplam?n yüzde 61,2'sini olu?tururken, küçük ölçekli s?n?r ticareti hacmi yüzde 5 art??la 36,58 milyar yuana ula?arak toplam?n yüzde 33,9'unu te?kil etti.

              Urumçi Gümrü?ü, Xinjiang'daki s?n?r kap?lar?ndan ??Ö ülkelerine ihraç edilen ba?l?ca ürünler aras?nda makine ve elektronik ürünleri ile ayakkab?, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin yer ald???n? aç?klad?. Bölgenin ithal etti?i ürünler aras?nda ise ham petrol ve do?al gaz bulunuyor. Xinjiang'?n Kazakistan, Rusya ve K?rg?zistan ile yapt??? ticarette genel olarak Alashankou ve Korgas s?n?r kap?lar? kullan?ld?.

              ??Ö'nün Çin, Rusya, Kazakistan, K?rg?zistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olmak üzere sekiz üyesi bulunuyor. Afganistan, Belarus, ?ran ve Mo?olistan olmak üzere dört gözlemci ülkesi bulunan örgütün diyalog ortaklar? ise Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka.

              Ad? geçen ülkelerin ekonomik büyüklü?ü, dünya toplam?n?n yüzde 20'sini, nüfusu ise dünya toplam?n?n yüzde 40'?n? olu?turuyor. 2018 y?l?nda Çin'in ??Ö ülkeleriyle gerçekle?tirdi?i ticaret hacmi, yüzde 17 artarak 255 milyar ABD Dolar?'na ula?t?.

              咸宁旺财棋牌官网下载 乐乐棋牌app| 棋牌赌博游戏首页| 手机赢钱的捕鱼游戏官网| 人人棋牌| 九州棋牌